Pengembalian Buku Paket Pembelajaran Kelas IX

Nomor              : 800/     /35.73.307.01/V/2019                                   

Lampiran           : -

Hal                   : PENARIKAN BUKU PAKET KELAS IX

 

Kepada,

Yth.      Bapak/Ibu Orang tua/Wali Murid Kelas IX

            SMP Negeri 20 Malang

di Tempat

 

Dengan Hormat,

 

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Pelajaran 2018/2019, Perpustakaan SMP Negeri 20 Malang mengadakan kegiatan penarikan buku paket kelas IX dan buku koleksi perpustakaan lain yang dilaksanakan mulai tanggal 29 April – 2 Mei 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Jadwal Penarikan Buku Paket kelas IX

NO

HARI/TANGGAL

KELAS

1

Senin, 29 April 2019

9A, 9B, 9C

2

Selasa, 30 April 2019

9D, 9E, 9F

3

Kamis, 2 Mei 2019

9G, 9H, 9i

B. Ketentuan Pengembalian

  1. Buku Paket dikembalikan dalam kondisi tersampul plastik.
  2. Pengembalian buku dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
  3. Pengembalian buku yang melebihi batas akhir tersebut dikenakan sanksi.
  4. Pengembalian buku paket dimulai pukul 07.30 – 12.00 WIB

Buku yang diserahkan adalah buku baru/ASLI (bukan fotokopian)/tidak berstempel sekolah/instansi lain.  

Demikian pemberitahuan ini, atas kerjasama dan perhatian Bapak / Ibu disampaikan terima kasih.

 

Mengetahui,                                                                              Malang, 8 April 2019     

Kepala Sekolah,                                                                        Kepala Perpustakaan,

 

 

Drs. H. Dedy Farid Ifanul Islam, M.K.Pd.                                 Sita Yuliawati, S.Pd, M.Pd

NIP. 196104181983031010                                                         NIP. 196907061994032008

Link