Sarana-2

NO.

NAMA BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

BAIK

RUSAK

1

SOUND CONTROL : 1. KEYBOARD

3

V

 

2. GITAR

3

V

 

3. GITAR MELODI

3

V

 

2

STANDART PAT MUSIC

32

V

 

3

SOUND CONTROL KEYBOARD

1

V

 

SOUND CONTROL BASS

1

V

 

KIPAS ANGIN

1

V

 

4

STANDART GITAR ELEKTRIK

2

V