Sarana-1

NO. NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
BAIK  RUSAK
1 DRUM 2 V V
2 GITAR BASS 1 V  
3 GITAR MELODI 1 V  
4 GITAR PRITEM 1 V  
5 KEYBOARD 1 V  
6 KEYBOARD 1 V  
7 KEYBOARD 1 V  
8 BIOLA 3 V  
9 BASS DRUM 1 V  
10 SENAR DRUM 1 V