LAP IPA

NO

NAMA ALAT /  BAHAN

JUMLAH

KEADAAN

KET.

BAIK

RUSAK

1

KIT MEKANIKA

2  set

v

 

 

2

KIT PANAS DAN HIDROSTATIKA

2  set

v

 

 

3

KIT OPTIKA

2  set

v

 

 

4

KIT LISTRIK DAN MAGNET

2  set

v

 

 

5

Book KIT

5 buah

v

 

 

6

Preparat Tulang Hyalin

2 buah

v

 

 

7

Preparat Tulang Keras

2 buah

v

 

 

8

Preparat Batang Dikotil

2 buah

v

 

 

9

Preparat Batang Monoctil

2 buah

v

 

 

10

Preparat Akar Dicotitl

2 buah

v

 

 

11

Preparat AkarMocotil

2 buah

v

 

 

12

Preparat Daun Dicotil

2 buah

v

 

 

13

PreparatDaunMonocotil

2 buah

v

 

 

14

Preparat Otot Lurik

2 buah

v

 

 

15

Preparat Otot Polos

2 buah

v

 

 

16

Preparat otot jantung

2 buah

v

 

 

17

Prepatar sel darah merah

2 buah

v

 

 

18

Preparat sel darah putih

2 buah

v

 

 

19

Preparat Paramaecium

2 buah

v

 

 

20

Preparat Hydra

2 buah

v